mask

Ogólne warunki sprzedaży

laptopZapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży komponentów i usług oferowanych przez naszą firmę.

Ogólne warunki sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, a także szczegóły dotyczące dostawy towarów oraz usług.

Pobierz:

Ogólne warunki sprzedaży.pdf

 

OWS/DH/002/2021

 

 1. Postanowienia ogólne

Celem Ogólnych Warunków Sprzedaży jest uregulowanie relacji pomiędzy Donako Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Fabrycznej 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000409741, NIP: 8971780832, o kapitale zakładowym w wysokości 4.330.000,00 zł /dalej zwanym „Sprzedawcą”/, a Klientem /dalej zwanym „Kupującym”/.

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do dostaw towarów oraz usług, /dalej zwanych „Dostawami”/.

Jakakolwiek oferta lub jakiekolwiek zamówienie lub umowa z nich wynikająca, /dalej zwane „Zamówieniem”/ będą regulowane wyłącznie przez niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Warunki Szczegółowe, określone w Ofercie/Zamówieniu, /zwane dalej „Warunkami Szczegółowymi”/, oraz przez Specyfikacje Techniczne uzgodnione na piśmie między Sprzedawcą i Kupującym, z wyłączeniem jakichkolwiek innych warunków, zwyczajów bądź wcześniejszych ustaleń stron.

 

OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży lub dostawy Towarów lub świadczenia Usług, zawieranych przez Donako. OWS stanowią także część oferty handlowej przygotowywanej przez Sprzedawcę lub przekazywane są Kupującym w toku negocjacji zmierzających do zawarcia umowy lub dołączane są jako integralna część (załącznik) do umowy zawieranej z Kupującym.

Za skuteczne przekazanie niniejszych OWS uznaje się także powiadomienie Kupującego o ich dostępności na stronie internetowej Sprzedającego.

 

Złożenie zamówienia przez Kupującego lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Sprzedawcy.

 

 1. Data wejścia w życie

Zamówienie nie będzie dla stron wiążące dopóki Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia oraz dopóki Sprzedawca nie otrzyma zaliczki i/lub dopóki instrumenty finansowe lub gwarancje płatności, określone w Warunkach Szczegółowych, nie zostaną ustanowione. W braku odmiennych ustaleń, data ta stanowić będzie początek powstania obowiązków umownych Sprzedawcy oraz początek biegu terminów wykonania Dostaw.

 

 1. Forma i Specyfikacje

Zamówienia i Warunki Szczegółowe powinny być złożone drogą elektroniczną lub w innej formie, która pozwala na ich utrwalenie.

Dostawy będą wykonywane zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz z Warunkami Szczegółowymi, określonymi w Zamówieniu.

 

 1. Zmiany

Sprzedawca jest upoważniony podczas wykonywania Zamówienia do zmian w Dostawach, gdy jest to niezbędne, w przypadku okoliczności takich jak zmiany w standardach technicznych lub metodach produkcji, zmiany prawa lub regulacji dotyczących warunków wykonywania Zamówienia, bez zmieniania głównych cech Dostaw. Zmiany nie powinny naruszać interesów Kupującego, o ich wprowadzeniu Kupujący zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

 

 1. Przechowanie i dostawa

W przypadku braku odmiennych regulacji w Warunkach Szczegółowych, Dostawy będą dokonywane na warunkach EXW Wrocław wg Incoterms 2010.

Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Towar zostanie wydany przewoźnikowi lub bezpośrednio Kupującemu, bądź też gdy Kupujący otrzyma pisemne zawiadomienie o gotowości Dostawcy do wydania Towaru, zgodnie z warunkami Incoterms 2010.

W przypadku warunków dostawy EXW lub FCA klient jest zobowiązany odebrać towary w przeciągu 1 tygodnia od daty faktury. Jeśli towary są odebrane później niż po 1 tygodniu od daty faktury dodatkowe koszty magazynowania oraz obsługi będą negocjowane pomiędzy stronami;

W przypadku warunków dostawy FCA, klient jest zobowiązany do podstawienia środków transportu w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia przez Donako Sp. z o.o. gotowości do odebrania towarów. W przypadku nie spełnienia tego warunku, automatycznie obowiązywać będą warunki EXW;

Jeśli Kupujący nie odbierze Dostaw w czasie określonym w Zamówieniu, Sprzedawca będzie zobowiązany do przechowywania tych Dostaw w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty wystawienia faktury dla eksportu do krajów poza UE, a dla dostaw wewnątrz unijnych w czasie nie dłuższym niż 15 dni. Po tym terminie Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną równą podatkowi VAT w wysokości 23% od ustalonej sumy Zamówienia, wystawiając odpowiednią notę obciążeniową.

Nota ta będzie płatna w ciągu 15 dni licząc od daty jej wystawienia, niezależnie jakie warunki płatności mają zastosowanie do zamówienia.

W razie dalszej zwłoki Kupującego, większej niż 3 miesiące od daty wystawienia faktury dla eksportu do krajów poza UE, a dla dostaw wewnątrz unijnych w czasie nie dłuższym niż 15 dni w Odbiorze Dostaw, Sprzedawca może obciążyć Kupującego dodatkową karą umowną w wysokości 0,5% od ustalonej sumy Zamówienia – za każdy tydzień zwłoki, wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Może też w każdej chwili odstąpić od Zamówienia, przy czym Art. 16.2 stosuje się.

Przyjmuje się, że Sprzedawca dostarczył Dostawy do Kupującego po rozpoczęciu przechowywania i że Sprzedawca jest z tą chwilą upoważniony do otrzymania płatności na podstawie faktury. Jeżeli ryzyko nie przeszło do tej pory na Kupującego – według treści Zamówienia - przechodzi ono na Kupującego z momentem rozpoczęcia przechowywania.

Jeżeli, zgodnie z Zamówieniem, Sprzedawca dostarcza i przewozi Dostawy, a dostarczana Dostawa uległa uszkodzeniu, Kupujący zawiadomi Sprzedawcę w ciągu 24 godzin o uszkodzeniu Dostaw, tak aby umożliwić Sprzedawcy wystąpienie z żądaniem przeciwko przewoźnikowi.

 

 1. Przechowanie i dostawa narzędzi

  1. W przypadku wykrojnika kompletnego i przyrządów do pakietowania będących przedmiotem indywidualnego Zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, a narzędzia stają się własnością Kupującego po zapłacie faktury. Zastrzeżenie własności zostanie wskazane na fakturze. W przypadku pozostawienia powyższych narzędzi u Sprzedawcy zobowiązuje się on ich przechowywania przez okres 1 roku od daty wystawienia faktury bez dodatkowych opłat. Po tym czasie strony ustalą koszty składowania narzędzi albo będą one wysłane do Kupującego na jego koszt.

  2. W przypadku wykrojnika kompletnego i przyrządów do pakietowania będących częścią zamówienia i nie będących przedmiotem indywidualnej faktury, Sprzedawca zobowiązuje się do ich przechowywania przez okres 1 roku od daty zakończenia projektu i wystawienia faktury bez dodatkowych opłat. Po tym czasie powyższe narzędzia przechodzą na własność Sprzedawcy.

  3. W przypadku innych narzędzi, których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia (wykrojniki żłobkowe, kliny, płyty do międzyprasowania, wyginaki, szablony do zgrzewania), stają się one własnością Sprzedającego po zakończeniu projektu.

 

 1. Przejście własności i ryzyka

Jeśli inaczej nie postanowiono, dla klauzuli EXW własność Dostaw oraz wszelkie ryzyka utraty lub uszkodzenia takich Dostaw /zgodnie z INCOTERMS 2010/ przechodzi na Kupującego po postawieniu do dyspozycji Dostaw w magazynie lub w innym ustalonym punkcie.

Dla klauzuli DDU, własność Dostaw oraz wszelkie ryzyka utraty lub uszkodzenia takich Dostaw /zgodnie z INCOTERMS 2010/ przechodzi na Kupującego po dostarczeniu Dostawy do siedziby Zamawiającego i po zapłacie faktury.

 

 1. Obowiązki Kupującego

Kupujący dostarczy i zapewni na czas wszelkie zgody, dokumentację techniczną, instrukcje, upoważnienia lub licencje wymagane dla wykonania Zamówienia. Zamawiający wraz z zamówieniem dostarczy elektroniczną wersję dokumentacji technicznej (w formacie CAD lub CAM) wraz z modelem 3D komponentu będącego przedmiotem zamówienia. W innym przypadku Donako rezerwuje sobie prawo dodatkowego obciążenia zamawiającego przygotowaniem dokumentacji technicznej w wymaganym formacie.

W razie uchybienia tego obowiązku data realizacji Zamówienia ulega odpowiedniemu przesunięciu – bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

W przypadku realizacji zamówienia z materiałów powierzonych Sprzedawcy przez Kupującego, w Zamówieniu należy określić rodzaj materiału, ilość materiału oraz termin jego dostarczenia do Dostawcy. Koszty składowania materiału powierzonego Sprzedawcy przez Kupującego obciążają Kupującego, chyba że strony inaczej ustalą w Warunkach Szczegółowych.

 

7a. Obrót materiałami powierzonymi.

W przypadku realizacji zamówienia z materiałów powierzonych Sprzedawcy przez Kupującego, w Zamówieniu należy określić rodzaj materiału, ilość materiału oraz harmonogram jego dostarczenia do Dostawcy. W przypadku, gdy rzeczywisty termin dostawy kompletu materiałów powierzonych jest późniejszy niż termin określony w Warunkach Szczegółowych Zamówienia, ostateczna wymagana przez Kupującego data realizacji Zamówienia ulega przesunięciu o okres opóźnienia dostawy materiałów powierzonych bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

W zamówieniu strony ustalą normalne oczekiwane zużycie materiału (w kilogramach na sztukę wyrobu gotowego lub cały zakres Zamówienia), które uwzględniać będzie średnie odpady materiałowe powstałe w trakcie standardowego procesu produkcyjnego oraz braki materiałowe i produkcyjne wynikające w szczególności z drobnych uszkodzeń transportowych oraz drobnych wad jakościowych, takich jaki braki powłoki lakierniczej, mechaniczne uszkodzenia powierzchni blachy, przekroczenie dopuszczalnej wysokości gratu pomiędzy standardowymi kontrolami oraz uszkodzenia produkcyjne.

W przypadku, gdy w wyniku procesu produkcyjnego Sprzedający odkryje ponadprzeciętne nagromadzenie się wad materiałowych na powierzonym materiale i materiał ten zostanie niedopuszczony do produkcji lub zdyskwalifikowany z dalszej produkcji, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego w przeciągu 7 dni, a Kupujący podejmie decyzje:

- o wycofaniu materiału z produkcji, wraz z określeniem nowej daty dostawy brakujących materiałów;

- o kontynuowaniu produkcji z dostępnego materiału wraz z akceptacja zwiększonego zużycia materiału powierzonego. Kupujący poinformuje jednocześnie Sprzedającego o terminie dostawy brakujących materiałów;

- o kontynuowaniu produkcji z dostępnego materiału wraz z akceptacją zmiany wymagań jakościowych odnośnie wyrobów gotowych. W tym przypadku Kupujący rezygnuje z praw wynikających z punktu 11 (gwarancja jakości/odpowiedzialność za wady).

Kupujący powinien rozstrzygnąć w ciągu kolejnych 7 dni, po tym czasie Sprzedawca może dokonać wyboru za Kupującego albo odstąpić od Zamówienia – przy czym Art. 16.2 stosuje się.

Po zakończeniu Zamówienia Kupujący ma prawo odebrać od Sprzedający na koszt własny materiał powierzony w wadze będącej różnicą pomiędzy waga materiału dostarczonego, a iloczynem zużycia normalnego razy ilość wyprodukowanych dla Kupującego wyrobów gotowych (resztówki). W przypadku nie odebrania materiałów powierzonych przez okres 30 dni od daty zakończenia Zamówienia Sprzedawca przejmuje resztówki na własność, chyba że strony inaczej ustalą w Warunkach Szczegółowych.

 

7b Rezygnacja z zamówienia przez Kupującego

Jeśli, pomimo przysłanego i potwierdzonego zamówienia, Kupujący zrezygnuje z zakupu produktów Sprzedającego, jest zobowiązany do odkupienia wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia zakupionych przez Sprzedającego, z uwzględnieniem kosztów zakupu i składowania tych materiałów.

 

 1. Warunki płatności

Towar będzie sprzedawany według cen aktualnie obowiązujących u Sprzedającego według daty zamówienia.

W przypadku zmian niezależnych od Sprzedawcy, opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny – powstałych w okresie między zawarciem umowy, a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

Jeśli w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, Zamówienie będzie fakturowane w dniu wysyłki towaru i będzie płatne w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony ustalą inaczej w warunkach szczegółowych zamówienia.

Kupujący będzie dokonywał płatności na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy.

W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia odsetek obowiązujących w Polsce.

 

Za dzień zapłaty ceny lub wynagrodzenia Donako uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Donako.

 

 1. Podatki

  1. Za wyjątkiem wyraźnych, odmiennych postanowień w Zamówieniu, sumaryczna cena Zamówienia nie obejmuje jakichkolwiek podatków lub opłat mających zastosowanie do Zamówienia lub Dostaw dostarczanych przez Sprzedawcę, jego podwykonawców i ich pracowników.

 

  1. W przypadku, gdy Dostawy są dostarczane do kraju poza granicami Unii Europejskiej, tak długo jak prawa obowiązujące w kraju Sprzedawcy lub w kraju pochodzenia Dostaw tak zastrzegają, koszty eksportu, VAT lub podobne podatki lub opłaty za Dostawy lub prace w kraju Sprzedawcy lub w kraju pochodzenia Dostaw nie będą pobierane, w przypadku, gdy Sprzedawca jest odpowiedzialny za transport Dostaw.

W przypadku, gdy transport organizowany jest przez Kupującego i na jego koszt, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu deklarację wywozu Dostaw, tj. dokument EX3 poświadczoną przez odpowiedni urząd celny w ciągu 60 dni licząc od daty faktury.

Po tym terminie, w razie niedostarczenia dokumentu, Sprzedawca naliczy Kupującemu karę umowną w wysokości 23% od ustalonej sumy Zamówienia, wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Nota ta będzie płatna w ciągu 15 dni od daty jej wystawienia, niezależnie jakie warunki płatności mają zastosowanie do Zamówienia.

  1. W przypadku, gdy Dostawy są dostarczane do innego kraju w obrębie Unii Europejskiej, a Kupujący jest zarejestrowany jako podatnik VAT w tym kraju, VAT nie będzie pobierany w kraju Sprzedawcy, jeżeli w ciągu 15 dni zostanie doręczony odpowiedni dowód transportu poza kraj wyjazdu i Kupujący dostarczy Sprzedawcy w czasie Zamówienia bieżący (aktualny) numer podatnika VAT. Jeżeli takie warunki nie będą spełnione, Sprzedawca naliczy Kupującemu karę umowną równa podatkowi VAT w wysokości 23% od ustalonej sumy Dostawy, wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Nota ta będzie płatna w ciągu 15 dni od daty jej wystawienia, niezależnie jakie warunki płatności mają zastosowanie do Zamówienia.

  2. W przypadku, gdy Dostawy dokonywane są w ramach kraju Sprzedawcy, VAT kraju Sprzedawcy będzie doliczony do faktury oprócz cen umownych, według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury na rzecz Kupującego.

  3. Podatki, odsetki lub kary za opóźnione płatności – do których poniesienia zobowiązany będzie Sprzedawca w związku z tym, że Sprzedawca jest podatnikiem VAT, będą zwracane przez Kupującego Sprzedawcy w ciągu 15 dniu od przedstawienia dowodu ich zapłaty.

 

 1. Kary umowne

Jeżeli na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, nie dotrzyma on daty Dostawy przewidzianej w Zamówieniu, Kupujący będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, obliczanych od wartości umownej opóźnionych Dostaw, w wysokości ustalonej między stronami. Dalej idące odszkodowanie, w tym kary następcze, są wykluczone, w tym również utracone zyski i poniesione dodatkowe koszty.

Wysokość kar umownych w DONAKO wynosi : 1 tydzień bez kar, 0,5% kar za opóźnione dostawy za każdy następny tydzień, maksimum 5% wartości kontraktu, chyba że uzgodniono inaczej pomiędzy Stronami.

 

 1. Gwarancja jakości/ Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca gwarantuje, że Dostawy będą wolne od wad w zakresie materiału i wykonawstwa oraz że będą zgodne z umownymi specyfikacjami technicznymi. Taka gwarancja Sprzedawcy będzie miała zastosowanie przez dwanaście /12/ miesięcy od daty dostarczenia Dostaw, jeśli nie określono tego inaczej w Zamówieniu. Zobowiązanie Sprzedawcy wynikające z niniejszej gwarancji jakości ogranicza się, według wyboru Sprzedawcy, do naprawy lub wymiany wadliwych Dostaw w zakresie wady lub niezgodności z specyfikacjami technicznymi.

Kupujący ma obowiązek zbadać Dostawy najpóźniej w ciągu siedmiu /7/ dni od ich odbioru. Jeśli wada ujawni się później, Kupujący zawiadomi o niej Sprzedawcę nie później niż siedem /7/ dni po jej wykryciu. Uchybienie tym terminom powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych. W ciągu siedmiu dni po zawiadomieniu, Kupujący umożliwi Sprzedawcy zbadanie wady pod groźbą utraty prawa do reklamacji.

Gwarancja jakości Sprzedawcy nie będzie miała zastosowania do wad wynikających z normalnego zużycia, wad w jakichkolwiek planach, specyfikacjach, dostawach lub usługach nieobjętych Zamówieniem. Gwarancja jakości Sprzedawcy nie będzie miała zastosowania ani do wypadków wadliwej eksploatacji, niedbalstwa, nieprzestrzegania instrukcji Sprzedawcy, napraw lub modyfikacji w Dostawach dokonywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

Jeżeli inaczej nie zostało przewidziane w Zamówieniu, Sprzedawca nie będzie ponosić kosztów demontażu, montażu i instalacji Dostaw objętych niniejszą gwarancją jakości. Koszty te będą wykładane przez Kupującego lub pokrywane przez Kupującego Sprzedawcy za przedłożeniem faktur przez Sprzedawcę.

 

 1. Własność i poufność

Kupujący zachowa własność wszelkich projektów, rysunków, planów, oprogramowania, dokumentów technicznych oraz know-how dotyczących Dostaw, a dostarczonych Sprzedającemu, jak i praw własności intelektualnej do nich się odnoszących nabytych w sposób pierwotny lub pochodny przez Kupującego przed lub w trakcie wykonywania Zamówienia.

Dokumenty techniczne będą utrzymywane w poufności przez Sprzedającego, jego pracowników, osoby którymi się Sprzedający posługuje oraz jego podwykonawców, a ponadto nie będą kopiowane, modyfikowane lub ujawniane ani nie będą używane przez któregokolwiek z nich za wyjątkiem w celu dotyczącym Zamówienia i w zakresie Zamówienia.

 

Zakaz ujawniania Informacja Poufnych przez Kupującego obowiązuje przez czas nieograniczony, chyba że Donako na piśmie zwolni Kupującego z obowiązku zachowania poufności.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy będzie ograniczona do wartości Zamówienia. Sprzedawca odpowiada tylko za normalne następstwa swojego działania.

 

 1. Siła wyższa

Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadomi drugą stronę o swoim uchybieniu na piśmie w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia siły wyższej.

Jeżeli wykonanie Zamówienia jest opóźnione o więcej niż 3 miesiące z powodu siły wyższej, Strony ustalą warunki dalszej realizacji Zamówienia. W braku porozumienia między stronami, każda ze stron może odstąpić od Zamówienia poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej stronie.

 

Przez zdarzenie Siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, na które żadna ze stron nie miała wpływu, uniemożliwiająca stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a strona u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom.

 

Zaistnienie zdarzenia Siły wyższej zwalnia stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania Siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia Siły wyższej niezwłocznie informuje drugą stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania.

 

Strona, u której wystąpiło zdarzenie Siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia

 

DONAKO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, będące następstwem okoliczności stanowiących skutek działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec zwykłymi środkami nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności lecz nie wyłącznie klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie lub zapadnięcie ziemi, huragan, epidemia, awarie o charakterze katastrofy budowlanej oraz awarie powodujące wstrzymanie działania urządzeń służących do transmisji danych na okres powyżej dwóch dni, akty władz państwowych, np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp., działania wojenne, akty sabotażu, strajki pracownicze odbywające się na gruncie lub z naruszeniem postanowień ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

 1. Zawieszenie/ wstrzymanie się Sprzedawcy ze spełnianiem świadczenia

Jeżeli Kupujący nie dokona jakiejkolwiek lub nie wykona jakiegokolwiek ze swych innych obowiązków wynikających z Zamówienia:

a) Sprzedawca będzie uprawniony zawiesić wykonywanie Zamówienia, aż takie niedopełnienie wykonywania obowiązków przez Kupującego zostanie usunięte;

b) czas wykonywania Zamówienia przez Sprzedawcę ulegnie stosownemu wydłużeniu;

c) jakiekolwiek wynikające z tego koszty, podlegające poniesieniu przez Sprzedawcę zostaną pokryte przez Kupującego, przy czym nota obciążeniowa będzie miała płatność w terminie 15 dni.

Jeżeli wykonywanie Zamówienia jest zawieszone wskutek jakichkolwiek przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący i takie zawieszenie trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Sprzedawca będzie uprawniony, po upływie takich 3 miesięcy, odstąpić od Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym oświadczeniem złożonym Kupującemu. W takim przypadku postanowienia art. 16.2 stosuje stosują się.

 

 1. Odstąpienie od Zamówienia

  1. Niezależnie od wypadków określonych już w Ogólnych Warunkach Sprzedaży każda ze stron będzie uprawniona odstąpić od Zamówienia w jakimkolwiek czasie, w przypadku gdy druga strona nie wykonuje swoich zobowiązań przyjętych niniejszym Zamówieniem, a zarazem nie podejmuje zadowalających kroków w celu usunięcia takiego uchybienia w ciągu 30 dni liczonych od otrzymania pisemnego zawiadomienia od drugiej strony wzywającego do usunięcia takiego naruszenia.

  2. Odstąpienie od Zamówienia nie uchyla obowiązku zapłaty ceny Zamówienia w zakresie dostaw, które zostały wykonane i dostarczone przed odstąpieniem. Ponadto w ciągu 30 dni od doręczenia przez jedną ze stron zawiadomienia o odstąpieniu od Zamówienia, Kupujący zapłaci Sprzedawcy:

a) nieuiszczoną dotychczas kwotę wartości Zamówienia w zakresie Dostaw, które zostały wyprodukowane i które mogą być dostarczone zgodnie z postanowieniami Zamówienia, jak i koszty poniesione przez Sprzedawcę do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu na wytworzenie Dostaw,

b) wydatki podlegające poniesieniu przez Sprzedawcę z tytułu wypowiedzenia jakichkolwiek zamówień złożonych u podwykonawców,

c) karę umowną w wysokości 10% ustalonej sumy Zamówienia

  1. Jednakże zobowiązania określone w art. 16.2 a, 16.2 b i 16.2 c powyżej nie będą miały zastosowania do przypadków wypowiedzenia Zamówienia przez Kupującego z tytułu niewykonywania obowiązków przez Sprzedającego.

  2. Wypowiedzenie Zamówienia czy to w całości, czy w części, bez względu na przyczynę, nie będzie ograniczać postanowień niniejszego artykułu oraz artykułów 9,12,13 i 18 lub ich zastosowanie.

 

 1. Podwykonawcy

Sprzedawca zastrzega sobie prawo posługiwania się podwykonawcami dla całości lub części Dostaw przewidzianych Zamówieniem.

 

 1. Postanowienia końcowe

Jakiekolwiek spory związane z obowiązywaniem, interpretacją, wykonywaniem lub odstąpieniem od Zamówienia, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie

 

Gospodarczej w Polsce, a w przypadkach, które nie mogą być rozwiązane przed tym sądem – przez sąd powszechny w miejscu uzgodnionym przez obie strony.

Do Zamówienia będzie miało zastosowanie prawo właściwe według siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 

W sprawach nieuregulowanych w przyjętym zamówieniu oraz niniejszym OWS zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

 

O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej na piśmie, niniejsze OWS może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, a do współpracy z Donako nie znajdują zastosowania żadne wewnętrzne regulacje obowiązujące u Kupującego, w tym w szczególności wyłącza się stosowanie ogólnych zasad lub warunków funkcjonujących w przedsiębiorstwie Kupującego. Ogólne zasady lub warunki zakupu Kupującego nie są wiążące dla Donako w żadnym przypadku, nawet jeśli są one podstawą zamówienia Kupującego i Donako wyraźnie nie sprzeciwiło się ich treści.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży, a niniejszymi OWS, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.